СЛЯПА ДЕГУСТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА „WINE OF THE YEAR“ – BULGARIAN WINE & SPIRIT COMPETITION – QUALITY AWARDS“  (съкратено BWSC – QUALITY AWARDS)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1   BWSC – QUALITY AWARDS се организира от Асоциация „Българско вино”(BWA – BULGARIAN WINE ASSCIATION) с изпълнител „Вайн Консултинг Къмпани“ ЕООД.

Чл.2 За участие в BWSC- QUALITY AWARDS  могат да бъдат представяни проби:

Чл.2 ал.1. От реално присъстващи  на  националния и международен пазар  търговски марки вина, произведени изцяло от местни български сортове, както следва:

 1. Бели сортове – Димят, Тамянка, Червен мискет, Варненски мискет, Врачански мискет, Сандански мискет, купажи от български сортове;
 2. Червени сортове – Памид, Гъмза, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Мелник 55,  Рубин,  Букет, Руен, купажи от български сортове.

Чл.2 ал.2. Представените вина при условията на ал.1, могат да участват в една от следните категории:

 1. Бели тихи вина;
 2. Розови тихи вина;
 3. Червени тихи вина;
 4. Бели, розови и червени шумящи вина;
 5. Бели, розови и червени ликьорни вина.

Чл.2 ал.3. От реално присъстващи  на  националния и международен пазар  търговски марки гроздови и плодови ракии в една от следните категории:

 1. Неотлежали гроздови ракии – от неароматични или ароматични сортове;
 2. Отлежали гроздови ракии – от неароматични или ароматични сортове;
 3. Плодови ракии – неотлежали и отлежали.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Чл.3   В конкурса с представени проби могат да участват всички регистрирани производители от страната и занимаващи се с производството на изброените в чл. 2 вина и ракии, както и научни и изследователски институции, като за целта попълват и изпращат на организатора заявка и анализно свидетелство по образец.

Чл.4  ал.1. Всяка фирма попълва и изпраща на организатора заявка за участие в конкурса, в която посочва пробите, с които желае да участва.

 Чл.4 ал.2. В конкурса с ракии, всяка фирма може да участва общо с не повече от три проби различни видове плодови и гроздови ракии.

 Чл.4 ал.3. Заявката за участие и анализното свидетелство в електронен вид се изпращат на email: winecobg@gmail.com не по-късно от 05 април 2019 г.

Чл.5   Представените за дегустация проби трябва да отговарят на изискванията на законовите и нормативни документи, приети в страната и да се продават в търговската мрежа.

Чл.6   Всяка проба се състои от 3 бутилки от 0,75 dm3 за вината и 2 бутилки 0,7/0,5 dm3 за ракиите.

Чл.7  ал.1. Заявката за всяка проба се придружава от оригинал или копие от етикета на марката вино или ракия;

Чл.7 ал.2. Заявката, анализното свидетелство и материалите по ал.1 на хартиен носител се представят при доставка на пробите за конкурса;

Чл.7 ал.3. Доставянето на пробите за конкурса се извършва на адреса на изпълнителя: Вайн Консултинг Къмпани ЕООД, 1111 София, кв. „Гео Милев” ул. „Венера” №8 не по късно от 05 април 2019 г. (за връзка тел. 0898524024).

Чл.8   Участието в BWSC- QUALITY AWARDS е с такса 30 лева на проба с ДДС. Таксата се прeвежда на посочена във фактурата на изпълнителя Вайн Консултинг Къмпани ЕООД банкова сметка, не по-късно от 05 април 2019 г.

III.СЕКРЕТАРИАТ

Чл.9. Организацията и провеждането на BWSC- QUALITY AWARDS се осъществява от Секретариат със следната структура:

 1. Председател
 2. Комисии:
 3. Техническа с не повече от 3 члена;
 4. Изчислителна с  не повече от 2 членове;
 5. Сътрудници – определени от Асоциация „Българско вино”.

Чл. 10.  Ръководството на Секретариата отговаря за цялостното организиране и провеждане на конкурса и обявяване на резултатите от него.

Чл. 11.  Техническата комисия има следните задължения:

 1. Да обработи данните от заявките не по-късно от 10 дни преди провеждането на конкурса;
 2. Да организира приемането на пробите, изпратени за участие в конкурса и съхранението им при подходящи условия;
 3. Да определи реда за подаване на пробите, съгласно общоприетите правила за дегустация и на база анализните свидетелства на пробите;
 4. Да закодира всяка проба, гарантирайки анонимността й;
 5. Да обезпечи условия за спазване на реда и начина за извършване на дегустацията по време на заседанията на дегустационната комисия;

Чл. 12.  Изчислителната комисия има следните задължения:

 1. Да обработи цялостно резултатите от дегустациите на BWSC-QUALITY AWARDS;
 2. Да предоставя текуща информация за получените резултати на Председателя на  дегустационната комисия;
 3. Да представи крайните резултати от BWSC-QUALITY AWARDS на Ръководството на Секретариата.

IV. ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ

Чл.13. Оценяването на  пробите се извършва от  специално избрана за конкурса дегустационна комисия.

Чл.14. Дегустационната комисия е съставена от членове, поканени и утвърдени от Асоциация „Българско вино” във връзка с конкурса.

Чл.15.  Дегустационната комисия се състои от Председател и не по-малко от 10 члена дегустатори, добре запознати с настоящия Правилник. Председателят  следи за  правилното провеждане на дегустациите и взема участие при оценяване на пробите.

Чл.16. Председателят на дегустационната комисия е длъжен:

 1. Да осигури спазване на реда и начина на провеждане на дегустациите;
 2. Да обявява всяка представена за дегустация проба;
 3. Да завери с подписа си всеки коректно попълнен дегустационен лист;
 4. Да подложи на явно гласуване всяко предложение от страна на дегустаторите за предегустация на проба, за  обявяване на почивка и др. Решението се взема с обикновено мнозинство. Предегустацията става веднага след взетото решение;
 5. Да участва в разкодирането на пробите.

Чл.17.  Председателят на комисията има право:

 1. Да подложи на повторно оценяване дадена проба;
 2. Да изключи от дегустация онези проби, които не отговарят на изискванията на чл.5;
 3. Да поиска преподреждане на дадена проба, ако тя е неправилно подадена в серията;
 4. Да направи устна забележка и елиминира оценката на дегустатор от комисията, който тенденциозно подценява или надценява дегустирана проба.

Чл.18.   Дегустаторите са задължени:

 1. Да спазват настоящия Правилник;
 2. Да оценяват представените им за дегустация проби по съвест, като използват придобития си опит в областта на органолептиката на напитките;
 3. Да попълват дегустационен лист в единичен екземпляр за всяка дегустирана от тях проба.

Чл.19.   Дегустаторите имат право:

 1. Да поискат от Председателя на комисията предегустация на дадена проба, което изразяват писмено върху дегустационния си лист;
 2. Да поискат от Председателя на комисията прекъсване на заседанието (почивка).
 3. Да поискат от Председателя на комисията индивидуална почивка;
 4. Да  водят лични записки по време на дегустацията;
 5. Да получават информация за оценките на дегустираните проби след приключване на последната дегустационна сесия;

Чл.20.   По време на заседанията на комисиите дегустаторите нямат право:

 1. Да напускат самоволно залата за дегустация по време на заседанията на комисията;
 2. Да  влизат в помещенията за предварителна подготовка на пробите и обработка на резултатите;

V. ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ

Чл.21. Всички дейности по  съхранение и подготовка на пробите за дегустация се извършват от Техническа комисия и сътрудниците.

Чл.22. Подреждането на пробите в сериите и тяхното кодиране се извършват само от членове на Техническа комисия.

Чл.23. Пробите, отговарящи на изискванията на чл.3, чл.5 и чл.7 от раздел II  се подреждат в серии при спазване на следните принципи:

 1. За белите и розовите вина от ароматично неактивни към ароматично активни сортове;
 2. За червените вина от по-слабо към по-силно екстрактивни сортове;
 3. За всички вина – от последната към по-стари реколти;  от чисто сортови към купажни вина;
 4. За шумящите вина – от газирани към естествено пенливи; от неароматични към ароматични и накрая вина с ароматизиращи и овкусяващи добавки;
 5. За всяка група и подгрупа по предходните алинеи подреждането се извършва по възходяща градация на редуциращите захари и без захарния екстракт;
 6. За гроздовите ракии – от млади към отлежали, по нарастване на възрастта, в рамките на една група – по нарастване на сумата от летливите компоненти – висши алкохоли, естери, алдехиди

Чл.24. Всяка представена за дегустация проба се закодира за гарантиране на анонимността й по време на дегустациите. Бутилките се увиват в непрозрачна хартия, върху която се записва кода на пробата. В този вид тя се подава за дегустация на дегустационната комисия.

Чл.25. Оригиналът на списъка с кодовете на пробите на хартиен носител се подписва и запечатва преди началото на конкурса в присъствието на Председателя на Секретариата и дегустационната комисия.

VI. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОБИТЕ

Чл.26. Дегустационната комисия работи от 9,30 до 16,30 часа, за което време оценяват не повече от 45 – 50 проби вина.

Чл.27. В началото на  първото заседание за деня, с оглед настройване на вкуса и сближаване на  критериите за оценяване от страна на дегустаторите се извършва открита дегустация на не повече от три проби и резултатите  се дискутират общо.

Чл.28. Оценяването на пробите се извършва в 2 до 3 дегустационни сесии, продължителността на които се определя в зависимост от броя на  пробите в сериите.

Чл.29. Всяка проба се предоставя на дегустатора с информация за сорта и реколтата и се дегустира индивидуално, а не сравнително.

Чл.30. Пробите вина се оценяват  по 100-балната система, а пробите ракии по 5-балната система.

Чл.31. За всяка дегустирана проба се попълва дегустационен лист в един екземпляр (по образец).

Чл.32. Дегустационните листове се събират и проверяват за коректност на попълването от Председателя на комисията, който ги заверява с подписа си.

Чл.33. Председателят на комисията предава заверените дегустационни листове на Изчислителна комисия.

VII. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чл.34. Резултатите от BWSC- QUALITY AWARDS се обработват от Изчислителна комисия.

Чл.35. Изчислителна комисия обработва само заверени от Председателя на дегустационната комисия  листове.

Чл.36. Общата оценка от всеки дегустатор за всяка проба се нанася в електронна  бланка.

Чл.37. При формиране на средна дегустационна оценка, след нейното изчисляване като средно-аритметична, ако има оценки /по-ниски или по-високи/, различаващи се от средната с 4 или повече точки (за ракиите 0,30), то те  отпадат и отново се изчислява окончателна средна дегустационна оценка без тяхно участие.

Чл.38. ал.1. След приключване на всяка серия Изчислителна комисия изготвя информация за получените резултати и ги предоставя на дегустационната комисия след последното заседание в края на работния ден.

Чл.38 ал.2. Разкодирането на пробите се извършва от Секретарията в присъствие на Председателя на дегустационната комисия и резултатите се обявяват пред дегустационната комисия.

Чл.39. След края на BWSC- QUALITY AWARDS Изчислителна комисия разпечатва на хартия и заверява изчислителните бланки и ги предава заедно с придружаващите ги дегустационни листове на Ръководството на Секретариата.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

Чл.40.  В BWSC – WINE OF THE YEAR се присъждат следните награди за вина:

 1. BWSC „WHITE WINE OF THE YEAR“
 2. BWSC „ROSE  WINE OF THE YEAR“
 3. BWSC „RED  WINE OF THE YEAR“
 4. BWSC „SPARKLING  WINE OF THE YEAR“
 5. BWSC „LIQUEUR WINE OF THE YEAR“

Чл.41. BWSC – WINE OF THE YEAR наградите се присъждат на вината от съответната категория, получили най-висока средна дегустационна оценка, но не по-ниска от 86,00 точки. При наличие на проби с еднаква средна дегустационна оценка с точност до втори знак (0,01), победителят се излъчва чрез допълнителна дегустация по рангов метод.

Чл.42.  ВBWSC – RAKIA OF THE YEAR се присъждат следните награди за ракии:

 1. BWSC „RAKIA OF THE YEAR“
 2. BWSC „RAKIA OF THE YEAR- Barrel Aged“
 3. BWSC „FRUIT RAKIA OF THE YEAR“

Чл.43. BWSC -RAKIA OF THE YEAR  наградите се присъждат на ракиите, получили най-висока средна дегустационна оценка в съответната категория, но не по-ниска от 4,20. При наличие на проби с еднаква средна дегустационна оценка с точност до третия знак (0,001), победителят се излъчва чрез допълнителна дегустация по рангов метод.

Чл.44. BWSC-WINE OF THE YEAR и RAKIA OF THE YEAR се присъждат дипломи на отделни проби по преценка на организатора на конкурса и съгласувано с дегустационната комисия.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Резултатите от BWSC – QUALITY AWARDS (WINE OF THE YEAR и RAKIA OF THE YEAR) се огласяват публично от медийните партньори на конкурса и в други средства за масова информация.  

Чл.48. Фирмите, чиито проби са отличени с награди от BWSC-QUALITY AWARDS имат право, с търговска цел да го отразят върху  етикета им.

Чл.49. Всички въпроси, нетретирани конкретно в настоящия Правилник се уточняват  Секретариата за провеждане на BWSC-QUALITY AWARDS.

Настоящият Правилник е подготвен от Председателя на дегустационната комисия доц.д-р ХРИСТО СПАСОВ в сътрудничество КОСТА КАНАРИЕВ – зам.председателя и учредител на Асоциация „Българско вино“ .